• تصویر 6
 • تصویر شماره 7
 • تصویر 3
 • تصویر 1
 • تصویر 2

دوره های آموزشی

 • دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP
  دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1399/1/27
  دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK
  دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK

  تاریخ شروع: 1398/12/7
  دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK
  دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK

  تاریخ شروع: 1398/12/7
  جلسه اول، بخش اول، دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
  جلسه اول، بخش اول، دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

  تاریخ شروع: 1398/9/21
  جلسه اول بخش دوم، آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
  جلسه اول بخش دوم، آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

  تاریخ شروع: 1398/9/21
  جلسه دوم، بخش اول آموزش مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK
  جلسه دوم، بخش اول آموزش مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK

  تاریخ شروع: 1398/9/28
 • دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP
  دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1399/1/27
  دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK
  دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK

  تاریخ شروع: 1398/12/7
  دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK
  دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK

  تاریخ شروع: 1398/12/7
  جلسه دوم، بخش اول آموزش مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK
  جلسه دوم، بخش اول آموزش مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK

  تاریخ شروع: 1398/9/28
  جلسه دوم بخش دوم، آموزش مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK
  جلسه دوم بخش دوم، آموزش مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK

  تاریخ شروع: 1398/9/28
 • جلسه اول، بخش اول، دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
  جلسه اول، بخش اول، دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

  تاریخ شروع: 1398/9/21
  جلسه اول بخش دوم، آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
  جلسه اول بخش دوم، آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

  تاریخ شروع: 1398/9/21

مدرسان

اخبار و بلاگ