• 1
 • تصویر شماره 7
 • 3
 • تصویر 2
 • تصویر 6

دوره های آموزشی

 • دوره مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP
  دوره مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1399/3/26
 • دوره مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP
  دوره مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1399/3/26
  دوره آموزشی بر اساس استاندارد ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP
  دوره آموزشی بر اساس استاندارد ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1399/1/26
  دوره آموزشی بر اساس استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
  دوره آموزشی بر اساس استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP

  تاریخ شروع: 1398/12/15
  دوره کاربردی آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ایزو 21500
  دوره کاربردی آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ایزو 21500

  تاریخ شروع: 1398/12/19
  دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP
  دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1399/1/27
  دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK
  دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK

  تاریخ شروع: 1398/12/7
 • دوره آموزشی بر اساس استاندارد ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP
  دوره آموزشی بر اساس استاندارد ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1399/1/26
  دوره آموزشی بر اساس استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
  دوره آموزشی بر اساس استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP

  تاریخ شروع: 1398/12/15
  دوره کاربردی آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ایزو 21500
  دوره کاربردی آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ایزو 21500

  تاریخ شروع: 1398/12/19
  دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP
  دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1399/1/27
  دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK
  دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK

  تاریخ شروع: 1398/12/7
  دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK
  دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK

  تاریخ شروع: 1398/12/7

مدرسان

اخبار و بلاگ