مشخصات مدرس
داود جمالی

دکتری
مدیریت پروژه

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.