مشخصات مدرس
علی  زندیه
مدرس : مدرسدر حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.