جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1401/7/20

زمان شروع :

18:00

زمان پایان :

18:30

مدرسان :

علی زندیه