جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1401/7/2

زمان شروع :

19:00

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

علی زندیه

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1401/7/6

زمان شروع :

19:00

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

علی زندیه