جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1401/4/29

زمان شروع :

18:15

زمان پایان :

18:30

مدرسان :

علی زندیه