جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1400/10/2

زمان شروع :

07:00

زمان پایان :

07:10

مدرسان :

علی زندیه