جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1400/8/27

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

09:20

مدرسان :

علی زندیه

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1400/8/27

زمان شروع :

09:45

زمان پایان :

11:00

مدرسان :

علی زندیه

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1400/8/27

زمان شروع :

11:20

زمان پایان :

12:00

مدرسان :

علی زندیه

جلسه :

4

تاریخ جلسه :

1400/9/4

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

09:20

مدرسان :

علی زندیه

جلسه :

5

تاریخ جلسه :

1400/9/4

زمان شروع :

09:45

زمان پایان :

11:00

مدرسان :

علی زندیه

جلسه :

6

تاریخ جلسه :

1400/9/4

زمان شروع :

11:20

زمان پایان :

12:00

مدرسان :

علی زندیه

جلسه :

7

تاریخ جلسه :

1400/9/11

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

09:20

مدرسان :

علی زندیه

جلسه :

8

تاریخ جلسه :

1400/9/11

زمان شروع :

09:45

زمان پایان :

11:00

مدرسان :

علی زندیه

جلسه :

9

تاریخ جلسه :

1400/9/11

زمان شروع :

11:20

زمان پایان :

12:00

مدرسان :

علی زندیه

جلسه :

10

تاریخ جلسه :

1400/9/18

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

09:20

مدرسان :

علی زندیه

جلسه :

11

تاریخ جلسه :

1400/9/18

زمان شروع :

09:45

زمان پایان :

11:00

مدرسان :

علی زندیه

جلسه :

12

تاریخ جلسه :

1400/9/18

زمان شروع :

11:20

زمان پایان :

12:00

مدرسان :

علی زندیه

جلسه :

13

تاریخ جلسه :

1400/9/25

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

09:20

مدرسان :

علی زندیه

جلسه :

14

تاریخ جلسه :

1400/9/25

زمان شروع :

09:45

زمان پایان :

11:00

مدرسان :

علی زندیه

جلسه :

15

تاریخ جلسه :

1400/9/25

زمان شروع :

11:20

زمان پایان :

12:20

مدرسان :

علی زندیه