جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1400/9/17

زمان شروع :

18:00

زمان پایان :

19:00

مدرسان :

علی زندیه