جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1400/7/10

زمان شروع :

18:00

زمان پایان :

19:20

مدرسان :

علی زندیه

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1400/7/10

زمان شروع :

19:50

زمان پایان :

21:05

مدرسان :

علی زندیه