جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1400/6/25

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

08:10

مدرسان :

علی زندیه