جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1400/5/4

زمان شروع :

18:00

زمان پایان :

18:10

مدرسان :

علی زندیه