جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1400/4/2

زمان شروع :

19:30

زمان پایان :

20:30

مدرسان :

علی زندیه
ابوذر کردی