جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1400/4/5

زمان شروع :

08:30

زمان پایان :

08:40

مدرسان :

علی زندیه