جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1400/3/8

زمان شروع :

14:30

زمان پایان :

14:35

مدرسان :

علی زندیه