جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1400/3/6

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

08:30

مدرسان :

علی زندیه