جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1400/3/3

زمان شروع :

18:00

زمان پایان :

18:30

مدرسان :

وحید حکمی