جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1400/1/29

زمان شروع :

17:00

زمان پایان :

17:30

مدرسان :

تقی باقرپور