برگزاری اولین دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK7th در سال 1401

برگزاری اولین دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK7th در سال 1401

اولین دوره‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK7th در سال 1401 برگزار گردید.

در این جلسه آموزشی علاوه بر بیان یک نمونه از استقرار سیستم مدیریت پروژه در یکی از شرکت‌های بین المللی، مفاهیم جدید مدیریت پروژه ، نظیر ارزش، منافع، اهداف کلان و اهداف استراتژیک بیان گردید. برای کسب موفقیت در یک سازمان پروژه محور، ضروری است که وظایفی برای اجرا مشخص گردد. مهم نیست که چه سمتی در سازمان اجرای این وظایف  را برعهد  گرفته است، بلکه انجام این وظایف در سازمان وتیم پروژه مهم است. 

اخبار