برگزاری ممیزی مدیریت پروژه در شرکت تهران فرایند دنا بر اساس ایزو ۲۱۵۰۰

برگزاری ممیزی مدیریت پروژه در شرکت تهران فرایند دنا بر اساس ایزو ۲۱۵۰۰

روند رو به رشد شرکتهای ایرانی در استقرار سیستمهای مدیریتی

آخرین ممیزی مراقبتی از سیستم مدیریت پروژه بر اساس ایزو ۲۱۵۰۰ در شرکت تهران فرایند دنا برگزار شد. تقکر سیستمی و استفاده از سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پروژه، یکی از مهمترین عواملی است که برای رشد هر سازمان می تواند به کار رود‌. 

هر زمان تصمیم گرفتید که تغییری را در سازمان خود ایجاد نمایید، قدمهای کوچکی را برنامه ریزی کنید، هیچگاه با دستور دادن و اجبار تغییر در سازمان‌ها رخ نخواهد داد. 

رویکرد استفاده از الگوهای فرایندی از پیش تعیین شده منقضی شده است و یکپارچگی از پیش از شروع یک پروژه آغاز و پس از اتمام آن برای اطمینان از کسب منفعت ادامه دارد. 

رویکرد مدیریت پروژه به سمت ایجاد ارزش در کسب و کار تغییر نموده است. 

از همین امروز برای ایجاد تغییر در سازمان خود برنامه ریزی کنید.

اخبار