انتشار نسخه جدید ایزو 21500 ویرایش 2021

جایگزین دوم ایزو 21500 ویرایش 2012 بالاخره منتشر شد. نسخه جدید ایزو 21500 ویرایش 2021 نسخه بعدی جایگزین ایزو 2012 می‌باشد که به تازگی منتشر گردید. راهنمای مدیریت پروژه ایزو 21502 در دسامبر 2020 اولین جایگزین این استاندارد بود و ترکیب این دو استاندارد جایگزین ویرایش ایزو 21500 ویرایش 2012 گردید.

منافع مرتبط با اجرای استانداردها مرتبط با مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو در این استاندارد تشریح شده است.

مفاهیمی نظیر، محیط سازمان، موارد اثر گذاری بیرونی، اجرای استراتژی، یکپارچگی حاکمیت و رویکرد مدیریت و مفاهیم مرتبط با منافع استفاده از استانداردها بر پروژه، طرح و پورتفلیو در این استاندارد اشاره شده است. 

برای یادگیری مفاهیم مرتبط با این این استاندارد در دوره‌های آموزشی آتی ما شرکت نمایید.