جلسه اختتامیه

جلسه اختتامیه

جلسه اختتامیه

جلسه اختتامیه ممیزی مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500 در شرکت سازه پردازی ایران برگزار گردید.  به دوستان عزیزم در این شرکت برای دریافت این گواهینامه می‌گویم و آرزوی موفقیتهای بیشتر برای ایشان دارم.
سرمایه گذاری شرکت‌ها برای تغییر، تلاش برای استفاده از فرآیندهای مدیریت پروژه و تقویت دانش و صلاحیت کارکنان در کنار رهبری خوب منجر به دستیابی نتایج خوب خواهد شد.

کسب یک گواهی‌نامه شروع یک حرکت برای بهبود ارائه خدمات به کارفرمایان و مشتریان یک سازمان است و منافع به دست آمده از اجرای صحیح آن نصیب مشتری، سهامداران و کارکنان خواهد شد. 

اخبار