جلسه اختتامیه

جلسه اختتامیه ممیزی مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500 در شرکت سازه پردازی ایران برگزار گردید.  به دوستان عزیزم در این شرکت برای دریافت این گواهینامه می‌گویم و آرزوی موفقیتهای بیشتر برای ایشان دارم.
سرمایه گذاری شرکت‌ها برای تغییر، تلاش برای استفاده از فرآیندهای مدیریت پروژه و تقویت دانش و صلاحیت کارکنان در کنار رهبری خوب منجر به دستیابی نتایج خوب خواهد شد.

کسب یک گواهی‌نامه شروع یک حرکت برای بهبود ارائه خدمات به کارفرمایان و مشتریان یک سازمان است و منافع به دست آمده از اجرای صحیح آن نصیب مشتری، سهامداران و کارکنان خواهد شد.