برگزاری دوره مدیریت ریسک بر اساس استانداردایزو 31000 در گروه بارز

امروزه مدیریت ریسک یکی از مهمترین حوزه‌های دانشی است که در شرایط پر تلاطم کسب و کار کلیه شرکت‌ها به آن نیاز دارند. سازمان‌ها برای رشد نیاز به مواجه با انواع عدم قطعیت‌ها دارند و ایجاد یک چارچوب مدیریتی برای مدیریت ریسک و بهره‌گیری از فرآیندهای مدیریت ریسک و کسب مهارت در اجرای تکنیکهای مرتبط با مدیریت ریسک در کنار ایجاد ساز و کار ممیزی ریسک می‌تواند مسیر سازمان را به سوی دستیابی به اهداف خود تغییر دهد. 

مجموعه دوره‌های آموزشی برگزار شده در گروه صنعتی بارز در دو سطح برگزار گردید. دوره‌ی اول برای آموزش ممیزان داخلی این شرکت و ایجاد یک فرهنگ مدیریت ریسک در سازمان صورت پذیرفت و دوره دوم برای مدیران محترم این شرکت برگزار گردید.