تغییر استاندارد ایزو 21500 به ایزو 21502، منتظر دوره آموزشی جدید ما باشید!

تغییر استاندارد ایزو 21500 به ایزو 21502، منتظر دوره آموزشی جدید ما باشید!

نسخه اول استاندارد ایزو 21502 به عنوان یکی از استانداردهای جایگزین ایزو 21500 منتشر شد

مطابق برنامه قبلی استاندارد راهنمای مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502 منتشر گردید. با توجه به تغییرات هماهنگی که در استانداردهای بین المللی مدیریت پروزه در حال وقوع است، مفاهیم جدید مرتبط با چرخه حیات مدیریت پروژه و پرداخته شدن به اجرای پروژه‌ها با رویکرد مدیریت پروژه چابک و رویکرد هایبریدی مهمترین اتفاقی است که دراین استاندارد رخ داده است. 

در ابتدای این استاندارد به عوامل و متغیرهایی که از درون و بیرون سازمان بر پروژه اثر گذار است پرداخته می‌شود. اهداف پروژه باید با استراتژی هر سازمان همسو باشد، بخشی از استاندار به بیان ارتباط بین استراتژی سازمان و پروژه پرداخته شده است. 

بیان محدودیت‌هایی که در اجرای پروژه وجود دارد و لزوم توجه به طرح توجیه کسب و کار در شروع یک پروژه در این استاندارد تاکید شده است. 

چه ساختار سازمانی برای اجرای یک پروژه مناسب است؟ بخشی از این استاندارد به بیان انواع ساختار سازمانی اختصاص یافته است. تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌ها یکی از مهمترین اقداماتی است که می‌تواند منجر به ایجاد شفافیت در اجرای فعالیت‌های پروژه گردد. 

در ادامه به صلاحیت مورد نیاز برای تیم پروژه پرداخته شده است. 

برای اجرای یک پروژه باید چه ملاحظاتی صورت پذیرد؟ در بخش دیگر این استاندارد در مورد ملاحظاتی که باید برای اجرای پروژه در نظر گرفته شده است اختصاص یافته است. 

تاکید بر بهبود مستمر در اجرای پروژه، جزو مفاهیم دیگری است که در این استاندارد تشریح شده است. ایفای نقش تسهیل‌گری برای مدیریت ارشد و دفتر پروژه برای افزایش کارایی و اثر بخشی اجرای پروژه در سازمان در این استاندارد تاکید شده است. 

در بند 6 این استاندارد بر ایجاد یکپارچگی در مدیریت پروژه تاکید شده است. آنچه که به عنوان مشخص در این استاندارد اضافه شده است تاکید بر انجام فعالیت‌های پیش از اخذ پروژه و فعالیتهای پس از اجرای پروژه است که به صورت شفاف مسئولیت آن را بر عهده سازمان اصلی قرار داده است. 

در ادامه مطالبی در خصوص اقدامات مورد نیاز برای شروع یک پروژه اشاره شده است. مراحلی نظیر تجهیز تیم پروژه، رویکرد مدیریتی و حاکمیتی پروژه، ایجاد همراستایی اولیه در پروژه و برنامه‌ریزی اولیه پروژه بیان شده است. 

فعالیتهای مورد نیاز برای کنترل پروژه بخش دیگری است که در این استاندارد تشریح شده است. 

در ادامه به فعالیتهای مورد نیاز برای اختتام پروژه و به فعالیت‌هایی که پس از اختتام پروژه باید صورت پذیرد اشاره شده است. 

رویکرد مدیریت پروژه به 17 بخش مختلف تقسیم شده است که اقدامات مدیریتی مرتبط با هر بخش در این استاندارد عنوان شده است، به صورت دسته‌بندی شیوه‌های مدیریت پروژه به صورت زیر دسته بندی می‌شود:

1. برنامه ریزی

2. مدیریت منافع

3. مدیریت محدوده

4. مدیریت منابع

5. مدیریت زمان‌بندی

6. مدیریت هزینه

7. مدیریت ریسک

8. مدیریت مشکلات

9. کنترل تغییرات

10. مدیریت کیفیت

11. مدیریت ذینفعان

12. مدیریت ارتباطات

13. مدیریت تغییرات سازمانی

14. گزارش دهی

15. مدیریت مستندات و اطلاعات 

16. مدیریت تدارکات

17. درس آموخته‌ها 

تغییرات در حال انجام است، باید خود را با تغییرات هماهنگ کنیم. 

به زودی زمان برگزاری دوره آموزشی مرتبط با این تغییرات را اعلام خواهیم کرد. 

اخبار