جلسه اختتامیه ممیزی مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500

گاهی سازمانها فکر میکنند که داشتن روشهای اجرایی متعدد و یک متدولوژی جامع موفقیت اجرای پروژه را تضمین مینماید. به نظر من کاملا تصور اشتباهی است. داشتن یک روش اجرایی مفصل نشان از بلوغ یک سازمان برای اجرای یک پروژه نیست. زمانی میتوانیم به موفقیت یک پروژه اطمینان یابیم که فرایندهای مدیریت پروژه به خوبی استقرار یافته و تیم مدیریت پروژه فرایندها را با توجه به شاخصهای کلیدی عملکرد هدایت نماید. نقش دفتر مدیریت پروژه و مدیر پروژه برای تهیه یک متدولوژی متناسب با اجرای هر پروژه بسیار حیاتی است. با یک برنامه ریزی بسیار خوب میتوان بر اساس چرخه حیات پروژه ممیزیهای ویژه ای را اجرا نمود و با رفع موارد دارای مشکل به بهبود عملکرد پروژه کمک کرد. 

جلسه ممیزی مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500 در شرکت فناوران پارسیان برگزار گردید. با آرزوی موفقیت برای دوستان خوبم در این شرکت.