شروع برگزاری دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500

شروع برگزاری دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500

استقرار فرایندهای مدیریت پروژه و موفقیت سازمانها

امروزه بسیاری از سازمانها تولید را بر اساس یک قرارداد و یا پروژه ای که از طرف مشتری درخواست شده است انجام میدهند. اگر سازمان شرایط اجرای پروژه را در یک سازمان تولید محور تغییر ندهد ممکن است ساختار سازمانی واحدی سبب کندی اجرای پروژه و عدم موفقیت در دستیابی به اهداف پروژه شود. سازمانهای پیشرو هر گونه تغییر در سازمان خود را به صورت پروژه تعریف مینمایند. استقرار فرایندهای مدیریت پروژه نقش به سزایی در موفقیت سازمانها دارد. برگزاری یک دوره آموزشی مدیریت پروژه شروعی برای منظم نمودن رشد یک سازمان است. 

امروز برای برگزاری دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500 در خدمت عزیزان در شرکت قطعات یدکی ایران بودم. با آرزوی موفقیت برای همه عزیزان. 

اخبار