اولین دوره جایزه سرآمدی مدیریت دانش در حال برگزاری است. اگر میخواهید به صورت همه جانبه اقدامات مرتبط با مدیریت دانش سازمان خود را ارزیابی نمایید، از امروز یکسال برای آمادگی در فرایند جایزه مدیریت دانش سال ۱۴۰۳ فرصت دارید. با استفاده از مدل فعلی چارچوبی برای خود ارزیابی ایجاد می‌شود و با شرکت در یک فضای رقابتی میزان موفقیت و تعالی سازمان خود را در مقایسه با سایر سازمان‌ها می سنجید. ارتقای جایگاه و اهمیت مدیریت دانش در بین مدیران، نیازمند تغییراتی در فرهنگ سازمان‌ها محسوب می‌شود که به راحتی محقق نخواهد شد. با شرکت در فرایند این جایزه چشم انداز و انگیزه مناسب را برای ایجاد تغییرات و ارتقای مدیریت دانش در سازمان خود را ایجاد نمایید.

با آرزوی موفقیت برای مدیران و کارکنان جوان شرکت گروه نرم افزاری هلو که اولین قدم‌های محکم را برای ارتقای مدیریت دانش در سازمان خود را برداشتند.