دوره ها

 جلسه پنجم بخش دوم، آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
جلسه پنجم بخش دوم، آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

تاریخ شروع: 1398/10/19