دوره ها

الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ایزو 9001 ویرایش 2015
الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ایزو 9001 ویرایش 2015

تاریخ شروع: 1399/4/5
دوره آموزش ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP ویژه داوطلبین خارج کشور
دوره آموزش ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP ویژه داوطلبین خارج کشور

تاریخ شروع: 1399/3/17
دوره مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP
دوره مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1399/3/26
دوره آموزشی بر اساس استاندارد ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP
دوره آموزشی بر اساس استاندارد ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1399/1/26
دوره آموزشی بر اساس استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP
دوره آموزشی بر اساس استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP

تاریخ شروع: 1398/12/15
دوره کاربردی آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ایزو 21500
دوره کاربردی آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ایزو 21500

تاریخ شروع: 1398/12/19
دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP
دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1399/1/27
دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK
دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK

تاریخ شروع: 1398/12/7
دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK
دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK

تاریخ شروع: 1398/12/7