دوره ها

دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP
دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1399/1/27
دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK
دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK

تاریخ شروع: 1398/12/7
دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK
دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK

تاریخ شروع: 1398/12/7
جلسه اول، بخش اول، دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
جلسه اول، بخش اول، دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

تاریخ شروع: 1398/9/21
جلسه اول بخش دوم، آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
جلسه اول بخش دوم، آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

تاریخ شروع: 1398/9/21
جلسه دوم، بخش اول آموزش مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK
جلسه دوم، بخش اول آموزش مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK

تاریخ شروع: 1398/9/28
جلسه دوم بخش دوم، آموزش مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK
جلسه دوم بخش دوم، آموزش مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK

تاریخ شروع: 1398/9/28
جلسه سوم، بخش اول، آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
جلسه سوم، بخش اول، آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

تاریخ شروع: 1398/10/5
جلسه سوم، بخش دوم آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
جلسه سوم، بخش دوم آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

تاریخ شروع: 1398/10/5