دوره ها

دوره مدیریت ریسک بر اساس ایزو 31000 ویرایش 2018
دوره مدیریت ریسک بر اساس ایزو 31000 ویرایش 2018

تاریخ شروع: 1399/12/14
دوره آموزش ®PMBOK و آمادگي آزمون ®PMP مطابق تغییرات 2021
دوره آموزش ®PMBOK و آمادگي آزمون ®PMP مطابق تغییرات 2021

تاریخ شروع: 1399/11/23
دوره آموزش PMBOK® و آمادگي آزمون ®PMP
دوره آموزش PMBOK® و آمادگي آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1399/10/17
دوره آنلاین ممیزی داخلی الزامات مدیریت کیفیت بر اساس ایزو 9001 ویرایش 2015، ممیزی داخلی بر اساس 19011 ویرایش 2018
دوره آنلاین ممیزی داخلی الزامات مدیریت کیفیت بر اساس ایزو 9001 ویرایش 2015، ممیزی داخلی بر اساس 19011 ویرایش 2018

تاریخ شروع: 1399/10/11
دوره آنلاین ممیزی داخلی الزامات مدیریت کیفیت بر اساس ایزو 9001 ویرایش 2015، ممیزی داخلی بر اساس 19011 ویرایش 2018
دوره آنلاین ممیزی داخلی الزامات مدیریت کیفیت بر اساس ایزو 9001 ویرایش 2015، ممیزی داخلی بر اساس 19011 ویرایش 2018

تاریخ شروع: 1399/10/11
ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت
ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

تاریخ شروع: 1399/9/6
دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK
دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK

تاریخ شروع: 1399/9/9
دوره آموزش PMBOK و آمادگي آزمون PMP
دوره آموزش PMBOK و آمادگي آزمون PMP

تاریخ شروع: 1399/7/26
آشنايي با مديريت پروژه چابک
آشنايي با مديريت پروژه چابک

تاریخ شروع: 1399/7/20