دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1398/9/21 جلسه اول، بخش اول، دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

این دوره با توجه به اسلایدهای مورد تایید PMIو به صورت مشترک با pmaspire.com برگزار می گردد.

تاریخ شروع: 1398/9/21 جلسه اول بخش دوم، آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

تاریخ شروع: 1398/9/28 جلسه دوم، بخش اول آموزش مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK

تاریخ شروع: 1398/9/28 جلسه دوم بخش دوم، آموزش مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK

تاریخ شروع: 1398/10/5 جلسه سوم، بخش اول، آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

تاریخ شروع: 1398/10/5 جلسه سوم، بخش دوم آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

تاریخ شروع: 1398/10/12 جلسه چهارم بخش اول، دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

تاریخ شروع: 1398/10/12 جلسه چهارم، بخش دوم، مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

تاریخ شروع: 1398/10/19 جلسه پنجم، بخش اول دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK