دوره ها

دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1400/10/2
دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی بر اساس ایزو 9001 ویرایش 2015
دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی بر اساس ایزو 9001 ویرایش 2015

تاریخ شروع: 1400/8/27
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK7th
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK7th

تاریخ شروع: 1400/9/17
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1400/7/29
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1400/7/10
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1400/6/27
آموزش کاربردی مفاهیم کنترل پروژه در پروژه‌های مهندسی، خرید و احداث
آموزش کاربردی مفاهیم کنترل پروژه در پروژه‌های مهندسی، خرید و احداث

تاریخ شروع: 1400/6/4
دوره آنلاین آمادگی آزمون ®PMP
دوره آنلاین آمادگی آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1400/6/22
دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th
دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th

تاریخ شروع: 1400/6/25