دوره ها

دوره آنلاین مدیریت پروژه بر اساس مفاهیم PMBOK7th
دوره آنلاین مدیریت پروژه بر اساس مفاهیم PMBOK7th

تاریخ شروع: 1401/8/22
دوره‌ی آموزشی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK7th
دوره‌ی آموزشی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK7th

تاریخ شروع: 1401/7/20
دوره‌ی آنلاین برنامه‌ریزی و کنترل پروژه کاربردی در پروژه‌های EPC
دوره‌ی آنلاین برنامه‌ریزی و کنترل پروژه کاربردی در پروژه‌های EPC

تاریخ شروع: 1401/5/28
دوره‌ی آموزشی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK7TH
دوره‌ی آموزشی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK7TH

تاریخ شروع: 1401/6/6
دوره‌ی آمادگی آزمون PMP
دوره‌ی آمادگی آزمون PMP

تاریخ شروع: 1401/7/2
دوره آنلاین برنامه ریزی و کنترل پروژه  با نرم افزار Primavera P6
دوره آنلاین برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera P6

تاریخ شروع: 1401/4/26
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP

تاریخ شروع: 1401/4/12
دوره‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th
دوره‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th

تاریخ شروع: 1401/4/29
دوره‌ی تکمیلی آمادگی آزمون ®PMP
دوره‌ی تکمیلی آمادگی آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1401/4/30