دوره ها

دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1400/6/31
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1400/6/27
آموزش کاربردی مفاهیم کنترل پروژه در پروژه‌های مهندسی، خرید و احداث
آموزش کاربردی مفاهیم کنترل پروژه در پروژه‌های مهندسی، خرید و احداث

تاریخ شروع: 1400/6/4
دوره آنلاین آمادگی آزمون ®PMP
دوره آنلاین آمادگی آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1400/6/22
دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th
دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th

تاریخ شروع: 1400/6/25
دوره‌ی آموزشی کاربردی نرم افزار MSP
دوره‌ی آموزشی کاربردی نرم افزار MSP

تاریخ شروع: 1400/5/10
دوره آموزشی ®PMI-PBA
دوره آموزشی ®PMI-PBA

تاریخ شروع: 1400/5/15
دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th
دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th

تاریخ شروع: 1400/5/18
دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th
دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th

تاریخ شروع: 1400/5/18