• جلسه سوم، بخش اول، آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

  • هزینه ثبت نام در دوره : 500,000 ریال

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : دوره آنلاین تاریخ ثبت : 1398/9/7
    تاریخ شروع دوره : 1398/10/5 تاریخ پایان دوره : 1398/10/5
    • جلسه سوم، بخش اول، آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK