• دوره آموزشی ®PMI-PBA

 •  تدریس کامل استانداردها: • Business Analysis for practitioners • The PMI Guide to Business Analysis  همراه با ارائه و حل 300 تست تألیفی استاندارد توسط مدرس - تست های موقعیتی، پویا و مبتنی بر سناریو - تست هایی در قالب What next ? - تست هایی در قالب What wrong ? - تست هایی موقعیتی برای شناسایی ابزارها، تکنیک ها، دانش ها و مهارت های BA  انجام مراحل ثبت نام آزمون PBA و پیگیری های الکترونیکی آن برای علاقه مندان  Coaching دانش پذیران در طول دوره و رفع اشکال آنان  ارائه رویکرد های سازمانی برای شرکت ها و مؤسسات تجاری  ارائه تخفیف ویژه به دانشجویان

 • هزینه ثبت نام در دوره : 20,000,000 ریال ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
  نوع دوره : دوره آنلاین تاریخ ثبت : 1400/5/2
  تاریخ شروع دوره : 1400/5/15 تاریخ پایان دوره : 1400/6/15
  • پیش نیاز این دوره

   ندارد

  • وسایل مورد نیاز

   هندزفری، اینترنت پر سرعت، تبلت، لپ تاپ، گوشی همراه

  • اهداف دوره

   بیان کامل مفاهیم آموزشی ®PMI-PBA و کسب آمادگی آزمون

  • مفاد درسی دوره

   جلسه ی اول: مقدمات استاندارد BA - هدف استاندارد BA - تعریف تحلیل کسب و کار (Business Analysis) - مهارت های لازم برای تحلیل کسب و کار - تعریف نیازمندی ها و انواع آنها - مروری برساختار فرآیندی و حوزه های دانشی استاندارد BA - چرخه حیات محصول و چرخه حیات پروژه - بررسی های تست های این فصل مرتبط با آزمون جلسه ی دوم و سوم : ارزیابی نیازها (Needs Assessment) - اهمیت ارزیابی نیازها در دنیای کسب و کار - مروری بر نقشه ی فرآیندی ارزیابی نیازها - فرآیند 1 : شناسایی مشکلات یا فرصت ها (Identify Problem or Opportunity) - فرآیند 2 : ارزیابی وضعیت کنونی (Assess Current State) - فرآیند 3 : تعیین وضعیت آینده (Determine Future State) - فرآیند 4 : تعیین گزینه های مطلوب و ارائه پیشنهادات (Determine Viable Options and Provide Recommendation) - فرآیند 5 : تسهیل توسعه نقشه راه محصول (Facilitate Product Roadmap Development) - فرآیند 6 : فراهم کردن نمونه ی کسب وکار (Assemble Business Case) - فرآیند 7 : پشتیبانی از توسعه منشور (Support Charter Development) - ورودی،‌ ابزارها و تکنیک ها،‌ خروجی فرآیند 7 - بررسی های تست های این فصل مرتبط با آزمون جلسه ی چهارم و پنجم: مشارکت ذینفعان (Stakeholder Engagement) - اهمیت مشارکت ذینفعان - مروری بر نقشه ی فرآیندی مشارکت ذینفعان - فرآیند 1 : شناسایی ذینفعان (Identify Stakeholders) - فرآیند 2 : اجرای تحلیل ذینفعان (Conduct Stakeholder Analysis) - فرآیند 3 : تعیین رویکرد ارتباطی و مشارکت ذینفعان (Determine Stakeholder Engagement and Communication Approach) - فرآیند 4 : انجام برنامه ریزی کسب و کار (Conduct Business Analysis Planning) - فرآیند 5 : آمادگی انتقال به وضعیت آینده (Prepare for Transition to Future State) - فرآیند 6 : مدیریت ارتباطات و مشارکت ذینفعان (Manage Stakeholder Engagement and Communication) - فرآیند 7 : ارزیابی عملکرد تحلیل کسب وکار (Assess Business Analysis Performance) - بررسی های تست های این فصل مرتبط با آزمون جلسه ی ششم و هفتم: استخراج نیازمندیها (Elicitation) - اهمیت استخراج نیازمندیها - مروری بر نقشه ی فرآیندی استخراج نیازمندیها - فرآیند 1 : تعیین رویکرد استخراج (Determine Elicitation Approach) - فرآیند 2 : آمادگی برای استخراج (Prepare for Elicitation) - فرآیند 3 : اجرای استخراج (Conduct Elicitation) - فرآیند 4 : تأیید نتایج استخراج (Confirm Elicitation Results) - بررسی های تست های این فصل مرتبط با آزمون جلسه ی هشتم و نهم و دهم: تحلیل نیازمندیها (Analysis) - اهمیت تحلیل نیازمندیها - مروری بر نقشه ی فرآیندی تحلیل نیازمندیها - فرآیند 1 : تعیین رویکرد تحلیل (Determine Analysis Approach) - فرآیند 2 : ایجاد و تحلیل مدل ها (Create and Analyze Models) - فرآیند 3 : تعریف و تشریح نیازمندیها (Define and Elaborate Requirements) - فرآیند 4 : تعریف سنجه های قبولی (Define Acceptance Criteria) - فرآیند 5 : راستی آزمایی نیازمندیها (Verify Requirements) - فرآیند 6 : اعتبار آزمایی نیازمندیها (Validate Requirements) - فرآیند 7 : اولویت بندی نیازمندیها و دیگر اطلاعات محصول (Prioritize Requirements and Other Product Information) - فرآیند 8 : شناسایی و تحلیل ریسک های محصول (Identify and Analyze Product Risks) - فرآیند 9 : ارزیابی گزینه های طراحی محصول (Assess Product Design Options) - بررسی های تست های این فصل مرتبط با آزمون جلسه ی یازدهم: ردیابی و پایش نیازمندیها (Traceability and Monitoring) - اهمیت ردیابی و پایش نیازمندیها - مروری بر نقشه ی فرآیندی ردیابی و پایش نیازمندیها - فرآیند 1 : تعیین رویکرد ردیابی و پایش (Determine Traceability and Monitoring Approach) - فرآیند 2 : استقرار روابط و وابستگی ها (Establish Relationships and Dependencies) - فرآیند 3 : انتخاب و پذیرش نیازمندیها (Select and Approve Requirements) - فرآیند 4 : مدیریت تغییرات در نیازمندیها و دیگر اطلاعات محصول (Manage Changes to Requirements and Other Product Information) - بررسی های تست های این فصل مرتبط با آزمون جلسه ی دوازدهم: ارزیابی راه حل (Solution Evaluation) - اهمیت ارزیابی راه حل - مروری بر نقشه ی فرآیندی ارزیابی راه حل - فرآیند 1 : ارزیابی عملکرد راه حل (Evaluate Solution Performance) - فرآیند 2 : تعیین رویکرد ارزیابی راه حل (Determine Solution Evaluation Approach) - فرآیند 3 : ارزیابی نتایج قبولی و مشخص کردن نواقص (Evaluate Acceptance Results and Address Defects) - فرآیند 4 : دستیابی به راه حل قابل قبول برای عرضه محصول (Obtain Solution Acceptance for Release) - بررسی های تست های این فصل مرتبط با آزمون

  • دوره آموزشی ®PMI-PBA