برای کسب موفقیت در یک برگزاری یک جلسه brainstorming چه کنیم؟

برای کسب موفقیت در یک برگزاری یک جلسه brainstorming چه کنیم؟

هر چه بتوانید توانمندی خود را در اجرای یک جلسه بیشتر کنید موفقیت بیشتری در برگزاری جلسه طوفان فکری پیدا می‌نمایید

روش طوفان فکری، روشی است که در آن افراد را تشویق می‌کنیم که ایده‌های خود را در مورد یک یا چند موضوع بیان کنند. این جلسه می‌تواند به صورت ساختارمند و یا غیر ساختارمند برگزار شود  که در حالت ساختارمند یک مساله را به مسائل کوچکتر تجزیه می‌کنیم که ایده پردازی ساده‌تر شود. هدف ما در این جلسه این است که تا می‌توانیم ایده‌های متنوع را جمع آوری کنیم تا بعدا به تحلیل این ایده‌ها بپردازیم. 

معمولا وقتی که اعضای تیم در یک جمعی قرار می‌گیرند، مسائلی مثل نزدیک شدن ایده‌ها به هم رخ می‌دهد و از خلاقیت برای صحبت در مورد ایده‌های جدید کم می‌شود. در این جلسات تاخیری که برای صحبت کردن افراد ایجاد می‌شود خود عامل دیگری برای کم شدن ایده‌ها به شمار می‌رود و در پایان اینکه وقتی افراد در درون یک گروه قرار می‌گیرند کمتر از نظر ذهنی کار می‌کنند. 

چاره موارد ذکر شده در بالا این است که زمان کوتاهی را در نظر بگیرید تا افراد به تنهایی فکر کنند. راه دیگیری که پیشنهاد می‌شود، ایجاد تنوع با ایجاد تغییر در اعضای هر تیم است. می‌توان از روش طوفان ذهنی به صورت الکترونیک نیز استفاده نمود.