مدیریت ریسک در پروژه های با ماهیت کارفرمای دولتی!!!

مدیریت ریسک در پروژه های با ماهیت کارفرمای دولتی!!!

چرا هیچگاه مدیریت ریسک در پروژه های ملی با هدایت شرکتهای دولتی اجرا نخواهد شد؟!

مدیریت ریسک در پروژه های با ماهیت کارفرمای دولتی

 

همیشه این سوال مطرح است که چرا ساز و کار مدیریت ریسک در پروژه هایی که کارفرمای آن دولت و یا وابسته به دولت است به هیچ عنوان اهمیت ندارد؟ دلیل اصلی آن عدم همسویی کارکنان دولت و یا مشاوران با اهداف پروژه هاست. به عبارتی اهداف شخصی افراد کاملا با اهداف پروژه متضاد است. بسیاری از کارکنان شاغل در شرکتهای دولتی و یا مشاوران, ادامه فعالیت و شغل خود را وابسته به ادامه پروژه می دانند و عدم وجود چشم انداز روشن برای آینده شغلی بر این شکاف می افزاید. بدون شک هر چه تورم و لجام گسیختگی میان حقوق دریافتی و هزینه ها افزایش یابد, علاوه بر ایجاد فساد اداری, زمینه را برای تاخیرات بیشتر پروژه ها ایجاد می نماید. ماهیت حقوق بگیری و ساز و کار معیوب دستگاه های دولتی موجود کاملا انگیزه برای هدایت پروژه ها را از بین برده است. در چنین شرایطی اجرای مدیریت ریسک که اکنون یکی از مهمترین فرایندهای مدیریت پروژه برای برون رفت از وضعیت فعلی است, کاملا تحت تاثیر عدم همسویی اهداف سازمانی و اهداف افراد قرار میگیرد.

 

نسخه ای که برای شکست و توقف فعالیت در کسب کار ایران پیچیده شده است, بسیار پیچیده تر از آنی است که برخی تصور می کنند. از طرفی تنها راه نجات همدلی و تمرکز بر اجرای فعالیت ها است و از طرفی کسب و کارها شدیدا با چالش رهبری مواجه هستند. شاید برای جامعه ای که فرصت را برای ظهور رهبران سازمانی با منصوب نمودن مدیرانی که پله های مدیریت, شایستگی و رهبری را نپیموده اند اکنون جامعه و سیستم اداره کشور را همانند یک آبکش نموده است که بستن منافذ آن با شرایط فعلی ناممکن است. اثرات این بی انگیزگی تمامی کسب و کارهای خصوصی را نیز تحت تاثیر منفی خود قرار داده است. حال باید از کجا شروع کنیم؟؟؟

 

تغییر را از درون خود شروع کنید.

 

مطالب
مدرک مدیریت پروژه حرفه‌ای بر اساس ICB4، مورد تایید IPMA
با گذراندن این دوره آموزشی چه مطالبی را می‌آموزیم؟ آیا گرفتن یک مدرک بین المللی در رزومه‌ی ما تاثیر گذار است؟
برای کسب موفقیت در یک برگزاری یک جلسه brainstorming چه کنیم؟
هر چه بتوانید توانمندی خود را در اجرای یک جلسه بیشتر کنید موفقیت بیشتری در برگزاری جلسه طوفان فکری پیدا می‌نمایید
مدیریت ریسک در پروژه های با ماهیت کارفرمای دولتی!!!
چرا هیچگاه مدیریت ریسک در پروژه های ملی با هدایت شرکتهای دولتی اجرا نخواهد شد؟!
لزوم استقرار دفتر مدیریت پروژه برای توسعه کسب و کار
داشتن متدولوژی چه تاثیری بر موفقیت یک سازمان در توسعه کسب و کار خواهد داشت؟
نقش دفتر مدیریت پروژه در ارتقای سازمان (تجربه اجرای دو شرکت بزرگ در دنیا)
چگونه سازمان‌ها با کمک PMO سازمان خود را ارتقا می‌دهند
چگونه یک گزارش تهیه کنیم؟
مدیریت ذینفعان پروژه، مدیریت ارتباطات پروژه
مزایایی یادگیری دوره‌های آموزشی مدیریت پروژه با یک تامین کننده ثبت شده مورد تایید PMI
تامین کننده آموزشی ثبت شده مورد تایید PMI یا همان REP چه مزایایی دارند؟
 مدیریت پروژه چیست؟
مدیریت پروژه چیست؟