لزوم استقرار دفتر مدیریت پروژه برای توسعه کسب و کار

لزوم استقرار دفتر مدیریت پروژه برای توسعه کسب و کار

داشتن متدولوژی چه تاثیری بر موفقیت یک سازمان در توسعه کسب و کار خواهد داشت؟

تنها اینکه یک متدولوژی برای مدیریت پروژه در سازمان وجود داشته باشد، سبب ایجاد موفقیت و سرآمدی مدیریت پروژه در سازمان نمی‌شود.

نیاز به بهبود در سیستم نقشی حیاتی در موفقیت یک سازمان دارد.

تغییرات سریع در محیط کسب و کار نیاز شدید به ایجاد یک سیستم مدیریت پروژه را برای سازمان‌ها بیش از پیش ضروری کرده است. 

وجود این سیستم تنها برای سازمان‌های پروژه محور توصیه نمی‌شود، هر سازمانی که برای تغییر و ارتقا پروژه‌ای تعریف می‌نماید نیازمند استفاده از یک سیستم تعریف شده برای مدیریت پروژه و ارتقای آن است. 

امروزه سازمان‌ها از طریق اجرای پروژه‌های مختلف کسب و کار خود را ارتقا می‌دهند و مدیریت می‌کنند.

اگرچه برای یک سازمان کوچک با پروژه‌ها کوتاه مدت نیاز به داشتن یک متدولوژی مدیریت پروژه ضرورتی ندارد، ولی داشتن یک متدولوژی جامع برای یک سازمانی که دائم در حال اجرای پروژه‌های مختلف است نیازی ضروری به نظر می‌رسد. 

گاهی سازمان‌ها از یک متدولوژی جامع در شرکت استفاده می‌نماید. در صورتیکه ماهیت پیچیده و متفاوت هر پروژه می‌طلبد که متدولوژی منحصر به فرد خود را داشته باشد. 

متدولوژی شامل انواع فرم‌ها، راهنماها، تمپلیت‌ها، و چک لیست‌هایی است که می‌تواند برای یک پروژه ویژه و یا یک شرایط ویژه مورد استفاده قرار گیرد. 

بنابراین داشتن یک متدولوژی از قبل نوشته شده لزوما برای یک پروژه جدیدی که به سازمان وارد می‌شود و یا تعریف می‌شود کاربرد نخواهد داشت. برای اینکه تصمیم بگیریم از چه متدولوژی برای هدایت پروژه استفاده نماییم کار ساده‌ای نیست و عوامل متعددی بر آن تاثیر گذار است.