خدمات مشاوره سیستم‌های مدیریتی

1) خدمات مشاوره مدیریت پروژه:

مشاوره استقرار سیستم مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502:

ارائه خدمات مشاوره سیستم مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای بین المللی از جمله خدماتی است که این شرکت به کارفرمایان محترم ارائه می‌دهد. موفقیت در اجرای متدولوژی‌های مدیریت پروژه و متناسب سازی فرآیندهای مورد نیاز برای اجرای هر پروژه، نقش مهمی در دستیابی به اهداف پروژه و کسب و کار دارد. در شرایطی که تغییرات همه روزه در حال رخ دادن است، ایجاد رویکرد سیستمی، راهگشای بسیاری از سازمان‌ها در دستیابی به موفقیت محسوب می‌شود. خدمات مشاوره‌‍ی ما به صورت مربی‌گری و ارتقای سطح شایستگی در بخش‌های مختلف سازمان است. استفاده از مفاهیم مرتبط در استانداردهایی نظیر ایزو 21502، راهنمای مدیریت پروژه و راهنمای PMBOK ویرایش هفتم در توسعه سازمانی و فردی به سازمان‌ها آموزش داده می‌شود.

سازمان‌هایی که تمایل دارند پس از استقرار سیستم مدیریت پروژه، یکی از پروژه‌های برتر خود را ممیزی نمایند و یا در فرآیند جایزه ملی مدیریت پروژه شرکت کنند، می‌توانند از خدمات مشاوره ما در این راستا استفاده نمایند.

مراحل انجام مشاوره سیستم مدیریت پروژه:

  • فاز شناخت و عارضه یابی

در این فاز برنامه‌ای جامع برای ممیزی و مصاحبه به کارکنان و مدیران شرکت تهیه شده و پس از بررسی و مصاحب کامل با نفرات کلیدی در هر بخش از سازمان، میزان انطباق با مفاهیم توصیه شده در استاندارد راهنمای مدیریت پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پایان این فاز گزارشی جامع از میزان سطح انطباق و فرصت‌های بهبود به سازمان ارائه شده و برنامه‌ریزی برای استقرار سیستم مدیریت پروژه صورت می‌پذیرد.

  • فاز تهیه مستندات، مشاوره، آموزش و مربی گری:

در این فاز مستندات مورد نیاز سیستم مدیریت پروژه برای یکی از پروژه‌های منتخب سازمان تهیه شده و مفاهیم مرتبط با مدیریت پروژه به صورت جامع طی یک دوره‌ی آموزشی به اعضای تیم پروژه و مدیریت ارشد آموزش داده می‌شود. از آنجایی که استقرار این سیستم مدیریتی با مفاهیم مدیریت کیفیت، مدیریت پورتفولیو و مدیریت کسب و کار گره خورده است، همیاری در  زمینه بروز رسانی و اصلاح برنامه استراتژیک سازمان، تعیین اهداف و شیوه‌های مدیریت مورد نیاز برای اجرای پروژه صورت .می‌پذیرد

آنچه در این بخش دارای اهمیت است، استفاده از مربی گری برای ارتقای سطح صلاحیت کلیه نفرات تیم پروژه برای اجرای صحیح فرآیندها در پروژه است که صورت می‌پذیرد.

  • ممیزی داخلی و بهبود:

در این فاز با توجه به فرایندهای متناسب سازی شده، متدولوژی تهیه شده برای پروژه، ممیزی داخلی برای اطمینان از استقرار فرایندها و شیوه‌های مدیریتی صورت پذیرفته و برنامه ریزی برای بهبود و رفع موارد عدم انطباق صورت می‌پذیرد.

  • همیاری در ممیزی خارجی:

در این مرحله همیاری با سازمان برای ممیزی خارجی و کسب گواهینامه از مراکز صدور گواهینامه معتبر صورت پذیرفته و در صورت بروز موارد عدم انطباق یا فرصت بهبود، همیاری برای رفع تمامی موارد صورت می‌پذیرد.

ممیزی از سازمان‌های پروژه محور:

ممیزی از سازمان‌های پروژه محور به منظور ارتقای سطح توانمندی ایشان و پرورش کارکنان شاغل در دفتر مدیریت پروژه،PMO  برای ایفای نقش کلیدی ایشان در انجام ممیزی‌ها و استقرار متدولوژی به ازای هر پروژه، از جمله خدمات مشاوره‌ای ارائه شده توسط این شرکت است. در این فرآیند بر اساس نیاز سازمان ممیزی از نحوه استقرار و رویکرد مدیریت پروژه در هر یک از پروژه‌های جاری شرکت صورت پذیرفته و گزارش جامعی در خصوص اقدامات اصلاحی مورد نیاز، نقاط قوت و ضعف به سازمان‌ها ارائه می‌گردد.

 

 

2) مشاوره استقرار سیستم مدیریت کیفیت:

استاندارد الزامات مدیریت کیفیت بر اساس ایزو 9001 به عنوان یکی از مهمترین استانداردهای پایه برای ارتقای رویکرد سازمان‌ در دستیابی به موفقیت در کسب و کارشان محسوب می‌شود. تدوین استراتژی‌های سازمانی بر اساس تفکر مبتنی بر ریسک و توجه به تحولات بیرونی و درونی سازمان در تعیین اهداف یکی از مهمترین رویکردهایی است که سازمان‌ها با استقرار این استاندارد از آن بهره می‌جویند.

استفاده از مفاهیم استاندارد الزامات مدیریت کیفیت، می‌تواند تحول بسیار مثبتی را در هر کسب و کار ایجاد نماید. سعی ما توانمندسازی کلیه کارکنان کلیدی موثر بر کیفیت در یک سازمان است. مربی‌گری در این زمینه از مدیریت ارشد سازمان آغاز شده و به سایر سطوح مدیریتی و کارشناسی سازمان ادامه خواهد یافت. امروزه رویکرد بسیاری از سازمان‌ها دریافت یک گواهینامه کاغذی نیست، بلکه انتظار ایشان ایجاد یک روند مطلوب سازمانی برای سرآمدی در هر کسب و کار است.

 

3) خدمات مشاوره مدیریرت ریسک:

مدیریت ریسک یکی از مهمترین موضوعات در مواجهه با حجم گستره تغییرات در شرایط کسب و کارهای فعلی در سراسر دنیا محسوب می‌شود. استقرار سیستم مبتنی بر استفاده از مدیریت ریسک، به شکل قابل توجهی سازمان‌ها را در دستیابی به اهداف کسب و کار توانمند می‌سازد. پروژه استقرار سیستم مدیریت ریسک، کاملا مرتبط با هیات مدیره هر سازمان محسوب می‌شود و بدون مشارکت ایشان، احتمال موفقیت کاهش خواهد یافت. مشاوره مدیریت ریسک از سطوح بالای سازمان در هیات مدیره آغاز و با برقراری ارتباط با سایر سطوح مدیریتی در سازمان تا استقرار کامل مدیریت ریسک سازمانی ادامه خواهد یافت.