خدمات مشاوره سیستم‌های مدیریتی

1) خدمات مشاوره مدیریت پروژه:

– مشاوره استقرار سیستم مدیریت پروژه

ارائه خدمات مشاوره سیستم مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای بین المللی از جمله خدماتی است که این شرکت به کارفرمایان محترم ارائه می‌دهد. موفقیت در اجرای متدولوژی‌های مدیریت پروژه و متناسب سازی فرآیندهای مورد نیاز برای اجرای هر پروژه، نقش مهمی در دستیابی به اهداف پروژه و کسب و کار دارد. در شرایطی که تغییرات همه روزه در حال رخ دادن است، ایجاد رویکرد سیستمی، راهگشای بسیاری از سازمان‌ها در دستیابی به موفقیت محسوب می‌شود. خدمات مشاوره‌‍ی ما به صورت مربی‌گری و ارتقای سطح شایستگی در بخش‌های مختلف سازمان است. استفاده از مفاهیم مرتبط در استانداردهایی نظیر ایزو 21502، راهنمای مدیریت پروژه و راهنمای PMBOK ویرایش هفتم در توسعه سازمانی و فردی به سازمان‌ها آموزش داده می‌شود.

سازمان‌هایی که تمایل دارند پس از استقرار سیستم مدیریت پروژه، یکی از پروژه‌های برتر خود را ممیزی نمایند و یا در فرآیند جایزه ملی مدیریت پروژه شرکت کنند، می‌توانند از خدمات مشاوره ما در این راستا استفاده نمایند.

– ممیزی از سازمان‌های پروژه محور:

ممیزی از سازمان‌های پروژه محور به منظور ارتقای سطح توانمندی ایشان و پرورش کارکنان شاغل در دفتر مدیریت پروژه،PMO  برای ایفای نقش کلیدی ایشان در انجام ممیزی‌ها و استقرار متدولوژی به ازای هر پروژه، از جمله خدمات مشاوره‌ای ارائه شده توسط این شرکت است. در این فرآیند بر اساس نیاز سازمان ممیزی از نحوه استقرار و رویکرد مدیریت پروژه در هر یک از پروژه‌های جاری شرکت صورت پذیرفته و گزارش جامعی در خصوص اقدامات اصلاحی مورد نیاز، نقاط قوت و ضعف به سازمان‌ها ارائه می‌گردد.

 

 

2) مشاوره استقرار سیستم مدیریت کیفیت:

استاندارد الزامات مدیریت کیفیت بر اساس ایزو 9001 به عنوان یکی از مهمترین استانداردهای پایه برای ارتقای رویکرد سازمان‌ در دستیابی به موفقیت در کسب و کارشان محسوب می‌شود. تدوین استراتژی‌های سازمانی بر اساس تفکر مبتنی بر ریسک و توجه به تحولات بیرونی و درونی سازمان در تعیین اهداف یکی از مهمترین رویکردهایی است که سازمان‌ها با استقرار این استاندارد از آن بهره می‌جویند.

استفاده از مفاهیم استاندارد الزامات مدیریت کیفیت، می‌تواند تحول بسیار مثبتی را در هر کسب و کار ایجاد نماید. سعی ما توانمندسازی کلیه کارکنان کلیدی موثر بر کیفیت در یک سازمان است. مربی‌گری در این زمینه از مدیریت ارشد سازمان آغاز شده و به سایر سطوح مدیریتی و کارشناسی سازمان ادامه خواهد یافت. امروزه رویکرد بسیاری از سازمان‌ها دریافت یک گواهینامه کاغذی نیست، بلکه انتظار ایشان ایجاد یک روند مطلوب سازمانی برای سرآمدی در هر کسب و کار است.

 

3) خدمات مشاوره مدیریرت ریسک:

مدیریت ریسک یکی از مهمترین موضوعات در مواجهه با حجم گستره تغییرات در شرایط کسب و کارهای فعلی در سراسر دنیا محسوب می‌شود. استقرار سیستم مبتنی بر استفاده از مدیریت ریسک، به شکل قابل توجهی سازمان‌ها را در دستیابی به اهداف کسب و کار توانمند می‌سازد. پروژه استقرار سیستم مدیریت ریسک، کاملا مرتبط با هیات مدیره هر سازمان محسوب می‌شود و بدون مشارکت ایشان، احتمال موفقیت کاهش خواهد یافت. مشاوره مدیریت ریسک از سطوح بالای سازمان در هیات مدیره آغاز و با برقراری ارتباط با سایر سطوح مدیریتی در سازمان تا استقرار کامل مدیریت ریسک سازمانی ادامه خواهد یافت.